O nás

 

Spoločnosť  MERCI, s.r.o. je Vaším profesionálnym partnerom v oblasti návrhov, realizácie, vybavovania a zásobovania laboratórií a prevádzok laboratórnym nábytkom, technologickými zariadeniami a spotrebným materiálom. Naším zameraním sú predovšetkým oblasti vedy, výskumu, priemyslu, zdravotníctva a školstva. 

 

 

 

 
 

MERCI Slovakia s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu od apríla roku 1999 a je priamou pokračovateľkou organizačnej zložky MERCI, s. r. o.  zriadenou brnenskou centrálou. Za posledné roky sme si svojimi službami získali veľa spokojných zákazníkov z vedeckej, zdravotníckej, akademickej či priemyselnej oblasti. Svoje služby poskytujeme v oblasti sortimentu laboratórneho skla, plastov, chemikálií, pomôcok a ďalšieho spotrebného materiálu. Samozrejmosťou je predaj laboratórnych prístrojov a zariaďovanie interiéru laboratórnym nábytkom a digestormi a s tým súvisiaca projekcia pre technologické interiéry rôznych typov pracovísk.

 

 

 

 

 

 

Hlavnou úlohou MERCI Slovakia s.r.o. je poskytovať služby pre slovenské subjekty v plnom rozsahu katalógu, ktorý je pravidelne vydávaný firmou MERCI, s.r.o. v Českej republike. K tomuto účelu je už mnoho rokov zriadená obchodná kancelária v Bratislave na ulici Rožňavská 17. 

 

K lepšej prehľadnosti našich obchodných aktivít uvádzame výber referencií a ukážky z realizácií,  ktoré sa v uplynulých 10 rokoch podarilo na území Slovenskej republiky zrealizovať. Medzi uvedenými zákazníkmi nájdete aj špičkové pracovisko ako je Jadrová elektráreň Mochovce, veľa štátnych i súkromných vysokých škôl, privátne i štátne zdravotnícke zariadenia, pre ktoré naša firma realizovala náročné rekonštrukčné práce uhrádzané ako z vlastných rozpočtov, tak i z dotácií súvisiacich s dotačným programom Európskej únie. 

 
 

Obchodníci MERCI Slovakia s.r.o. využívajú v plnej miere skúsenosti a potenciál svojej materskej firmy MERCI, s.r.o. v Českej republike, ktorá ako jedna z mála firiem svojej veľkosti zotrvala ako subjekt bez zahraničnej majetkovej účasti a v roku 2013 oslávila 20-te výročie svojho pôsobenia. 

 

 
 

Spoločnosť rieši každoročne širokú škálu investičných projektov rôzneho významu a veľkosti, okrem toho poskytuje odborné predajné služby viac ako 2 500 zákazníkom v Slovenskej a Českej republiky, ktoré okrem vlastného predaja zahŕňajú aj odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť. Tieto služby zabezpečuje tím skúsených pracovníkov so znalosťami a skúsenosťami v širokom spektre odborov a činností. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky je aj autorizovaná servisná podpora a to nielen k dodávaným zariadeniam a technológiám.

Základom úspešnej činnosti spoločnosti  je predovšetkým komplexný prístup k problematike laboratórnych interiérov a vybavenie, ktoré zahŕňa splnenie stavebných a napájacích dispozícií, laboratórneho nábytku a digestorov, inštalovaných technológií, personálnych požiadaviek a prevádzkového materiálu. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vyhodnotenie materiálových a personálnych ciest, pracovných metodík a tvorba prevádzkových poriadkov pracoviska, rovnako ako ekonomika a efektivita prevádzky. 

 
 

Od roku 1997 spoločnosť produkuje špeciálny laboratórny nábytok, kovové digestory a médiové steny a v roku 2004 začína výrobu vo vlastnom modernom výrobnom závode na okraji Brna neďaleko medzinárodného letiska. Spoločnosť disponuje vlastným technologickým a vývojovým oddelením, ktorého úlohou je okrem prípravy výroby aj oblasť vývoja a výskumu. Hlavným cieľom tejto činnosti je zdokonaľovanie vlastných modelových radov a uvádzanie nových výrobkov na trh, ktoré zodpovedajú dnešným vysokým nárokom pre prácu v najrôznejších typoch laboratórií a vytvorenie základných predpokladov pre moderné, bezpečné a energeticky efektívne pracoviská. Neoddeliteľnou súčasťou úspešnej vývojovej činnosti je spolupráca s radom renomovaných štátnych i súkromných vedeckých inštitúcií. Medzi inovatívne produkty výskumu a vývoja z oblasti hi-tech patrí najmä inteligentný elektronicky riadený laboratórny digestor a unikátne riešená závesná médiová stena, tak ako aj použitie nových doskových materiálov s výrazne vyššími úžitkovými vlastnosťami. 

S obchodnými a výrobnými aktivitami spoločnosti  úzko súvisí aj plánované budovanie nevyhnutného zázemia spoločnosti, ktoré zahŕňa okrem siete oblastných kancelárií predovšetkým už menovaný výrobný závod, ďalej moderný logistický areál, kancelárske zázemie a v neposlednom rade, v roku 2013 novo otvorené rozsiahle školiace stredisko pre zamestnancov firmy. Materiálno technické zázemie spolu so systémom školení zamestnancov je zárukou kvality našej produkcie, servisu a profesionálneho prístupu k zákazníkovi. 

 

Spoločnosť úspešne expanduje na zahraničných, hlavne  západoeurópskych trhoch. Vysoko profesionálny prístup a komplexné poňatie problematiky vybavenia laboratórnych interiérov a dodávok zariadení dosvedčujú aj úspešne realizované pilotné projekty na českom a slovenskom trhu. Medzi najvýznamnejšie slovenské referencie patrí realizácia prevádzkových laboratórií Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a Jadrovej elektrárne Mochovce.  

 

 

 
 
 

Presvedčte sa o kvalitách MERCI Slovakia s.r.o.