Servis

 

NON STOP LINKA

+420 724 773 333


Pre nahlásenie havárií a porúch v dobe mimo štandardnú pracovnú dobu.

 

Servisní oddělení Telefon Mobil E-mail
Ing. Barbora Schrimpel
vedoucí servisu
548 428 434 724 540 894

schrimpel@merci.cz

servis@merci.cz

Miroslav Zavřel
servisní středisko Brno
548 428 452 602 503 783

zavrel@merci.cz

David Piastek
servisní středisko Brno
548 428 452 601 375 036

piastek@merci.cz

Ing. Ondřej Klecán
servisní středisko Praha
224 933 010 603 322 937 klecan@merci.cz

 

 

Ponúkame nasledovné typy záručných i nezáručných servisných úkonov:

 

 

 

 

 

- Havarijný servis

- Preventívne servisné kontroly

- Pravidelné servisné úkony na základe servisnej zmluvy

- Kalibrácie a validácie zariadení, revízie

- Vystavenie IQ/OQ

- Dokumentácia a posudzovanie stavu zariadení

- Revitalizácia zariadení

 

 

 Zabezpečujeme servis nasledovných produktov:

 

 

 

Servis vlastných výrobkov:

- Digestory a médiové steny

- Laboratorny a kancelársky nábytok

 

Servis distribuovaných produktov:

- Prístroje pre ohrev a chladenie

- Prístroje pre mechanické operácie

- Prístroje pre prípravu čistej vody, umývania a čistenia

- Prístroje pre meranie veličín

 

Naše servisné oddelenie ďalej ponúka tieto služby:

 

 

 

 


- Poradenstvo pri nákupoch prístrojov z hľadiska ich vhodnosti pre danú aplikáciu

- Inštalácia prístrojov a zaškolenie obsluhy

- Záručné opravy a servisné práce na základe reklamácie alebo písomnej objednávky

- Prevedenie elektrickej revízie v zmysle ČSN 331610 vrátane vystavenia revíznej správy

   (prevádzkovateľ je povinný túto revíziu zaistiť každé dva roky)

- Servisná starostlivosť o prístroje na základe celoročnej objednávky, alebo servisnej zmluvy

- Dlhodobé servisné zmluvy na základe individuálnych požiadaviek za zvýhodnených podmienok

 

Kvalita služieb je zabezpečená certifikovaným systémom kvality podľa ČSN EN ISO 9001.

Zárukou kvality nášho servisu je tím kvalifikovaných a pravidelne preškolovaných technikov. 

 

 

 

Servisné prehliadky digestorov a médiových stien MERCI®

 

 

 

 

Z hľadiska zákona sú digestory aj médiové steny nízkonapäťovými spotrebičmi. Predovšetkým v prípade digestorov sa jedná o pomerne zložitý výrobok, pozostávajúci z mnohých elektrických a mechanických častí, ktorých kvalita, spoľahlivosť a bezchybná súčinnosť predstavuje nepostrádateľný aspekt pre zachovanie správnej funkcie výrobkov ako celku. Tento fakt vystupuje do popredia o to viac, že sa v digestoroch často pracuje s látkami ohrozujúcimi zdravie ľudí. Z tohoto dôvodu Vám ako výrobcovia doporučujeme uskutočňovať najmenej jedenkrát za 12 mesiacov pravidelné servisné prehliadky, ktorých cieľom je nielen výrazne predĺžiť životnosť celého zariadenia, ale taktiež poskytnúť užívateľovi neobmedzenú záručnú dobu, ktorej presný charakter je stanovený obchodnými podmienkami firmy MERCI, s. r. o.

 

 

 

 

Pravidelnú servisnú prehliadku sme schopný zrealizovať buď na základe samostatnej objednávky užívateľa, alebo s ohľadom na údaje v servisnej zmluve, uzavretej medzi firmou MERCI, s. r. o. a užívateľom, kedykoľvek po inštalácii a odovzdaní nového digestora či médiovej steny. V prípade uzatvorenia dlhodobej servisnej zmluvy preberá povinnosť dohľadu nad platnosťou záručnej doby a nutnosti uskutočnenia servisnej prehliadky dodávateľ, firma MERCI, s. r. o.

 

 

 

 

Hlavným cieľom tejto zmluvy je teda zabezpečenie celkových pravidelných prehliadok digestorov a médiových stien 1x za 12 mesiacov priamo na pracovisku užívateľa, pri ktorých budú skontrolované tieto spoločné parametre: stav skrytých častí korpusu, tesnosť oliviek ventilov, funkčnosť integrovaných elektrických zariadení, u digestorov ďalej tesnosť a stav napojenia VZT, funkcia alarmu, stupeň znečistenia odťahovej štrbiny, bude uskutočnená výmena lankového zavesenia okna a pretesnenie pracovnej dosky. Potvrdenie o uskutočnení servisnej prehliadky bude zaradené na zvláštnu stranu návodu k obsluhe a zariadenie bude opatrené výraznou nálepkou s vyznačeným termínom platnosti záruky za dodržania všetkých platných podmienok štandardného zaobchádzania.

 

 

 

 

O ďalších podrobnostiach možnej spolupráce s firmou MERCI, s. r. o. v oblasti pravidelných servisných prehliadok digestorov a médiových stien Vás radi budeme informovať, obráťte sa na naše obchodné oddelenie.

 

 

 

 

Tieto práce sú spoplatnené v závislosti od počtu uskutočnených prehliadok v mieste a vzdialenosti od servisného strediska v Brne.

 

Vzor textu servisnej zmluvy Vám bude zaslaný na vyžiadanie.